Juridisch advies voor werknemers bij aangaan en opzeggen arbeidscontract.

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 ACA Arbeidscontract Advies: ACA Arbeidscontract Advies, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie ACA Arbeidscontract Advies overeenkomt dat ACA Arbeidscontract Advies juridische diensten aan haar zal verlenen.

1.3 opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen ACA Arbeidscontract Advies en opdrachtgever tot stand komt op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en ACA Arbeidscontract Advies, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

1.4 diensten: alle juridische dienstverlening die onderwerp is van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het opstellen van overeenkomsten en adviezen.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten door opdrachtgever verstrekt aan ACA Arbeidscontract Advies, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten van opdrachtgever.

3. VERGOEDING

3.1 Bij het overeenkomen van de opdracht bepalen opdrachtgever en ACA Arbeidscontract Advies de wijze van vergoeding. De vergoeding door opdrachtgever verschuldigd aan ACA Arbeidscontract Advies voor door ACA Arbeidscontract Advies aan opdrachtgever verleende diensten bestaat ofwel uit een vast vooraf overeengekomen vergoeding ofwel uit de som van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het basistarief.

3.2 Indien de door opdrachtgever aan ACA Arbeidscontract Advies te betalen vergoeding zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, zal hier het vooraf afgesproken uurtarief van EUR 119 inclusief BTW aan ten grondslag liggen.

3.3 Reis- en parkeerkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, niet bij de hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen. Als vergoeding voor reiskosten- en tijd zal 75% van het afgesproken uurtarief over de totale reistijd in rekening worden gebracht. Parkeerkosten worden separaat in rekening gebracht.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 ACA Arbeidscontract Advies is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft ACA Arbeidscontract Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 ACA Arbeidscontract Advies zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de opdracht dan dat aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan, indien deze conform artikel 7.3 is overeengekomen.

4.4 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de opdracht is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal opdrachtgever ACA Arbeidscontract Advies schriftelijk in gebreke moeten stellen. Tevens dient opdrachtgever ACA Arbeidscontract Advies de kans te geven om de verplichtingen uit de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

4.5 Indien ACA Arbeidscontract Advies expliciet een termijn is overeengekomen waarbinnen een opdracht afgerond dient te worden, is ACA Arbeidscontract Advies bij overschrijding van deze termijn, mits de vertraging niet het gevolg is van overmacht of door toedoen van opdrachtgever is ontstaan, dan wel door een wijziging van de opdracht is veroorzaakt, aan opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 30,00 per dag. Deze vergoeding mag door opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan ACA Arbeidscontract Advies.

4.6 Indien ACA Arbeidscontract Advies aan opdrachtgever een schriftelijk stuk toezendt met daarop de vermelding “finale versie”, worden de werkzaamheden in verband met het betreffende stuk als voltooid beschouwd indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na toezending zijn gewenste wijzigingen of opmerkingen aan ACA Arbeidscontract Advies kenbaar heeft gemaakt. Wijzigingen waarom opdrachtgever na ommekomst van voornoemde termijn verzoekt zullen in een separate opdracht overeen moeten worden gekomen.

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien een opdracht op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd worden kosten voor overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ACA Arbeidscontract Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan ACA Arbeidscontract Advies worden verstrekt.

6.2 ACA Arbeidscontract Advies heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

6.3 ACA Arbeidscontract Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ACA Arbeidscontract Advies haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door opdrachtgever verstrekte gegevens.

7. BETALING

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer 42.70.96.782 ten name van ACA Arbeidscontract Advies te Amsterdam. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

77.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Deze maandelijkse rente zal tevens verschuldigd zijn indien door ACA Arbeidscontract Advies met een langere kredietgeving dan 14 dagen is ingestemd.

7.3 Indien ACA Arbeidscontract Advies voor de eerste maal een opdracht ontvangt van opdrachtgever, verlangt zij van opdrachtgever een nader te bepalen aanbetaling vooraf. In andere gevallen heeft ACA Arbeidscontract Advies de vrijheid al dan niet een nader te bepalen aanbetaling vooraf te verlangen.

7.4 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van opdrachtgever voor deze en andere werkzaamheden niet op.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1 De aansprakelijkheid van ACA Arbeidscontract Advies voor schade geleden door opdrachtgever wegens door ACA Arbeidscontract Advies aan opdrachtgever verleende diensten is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door ACA Arbeidscontract Advies afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende zaak door ACA Arbeidscontract Advies in rekening gebrachte honorarium tot een maximum van € 5.000.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart ACA Arbeidscontract Advies voor alle aanspraken op schadevergoeding door gebruik van door ACA Arbeidscontract Advies opgestelde adviezen of overeenkomsten voor andere doeleinden dan waarvoor zij bedoeld zijn.

8.3 Opdrachtgever vrijwaart ACA Arbeidscontract Advies voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet voortvloeiend uit door ACA Arbeidscontract Advies geleverde diensten.

8.4 ACA Arbeidscontract Advies is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die opdrachtgever ter zake van de door ACA Arbeidscontract Advies geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ACA Arbeidscontract Advies.

9. OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1 ACA Arbeidscontract Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst van opdracht te ontbinden, indien opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.2 Indien de overeenkomst van opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van ACA Arbeidscontract Advies op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ACA Arbeidscontract Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de opdracht.

10. OVERMACHT

10.1 Indien ACA Arbeidscontract Advies door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

10.2 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst van opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

10.3 In geval van overmacht van ACA Arbeidscontract Advies heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als ACA Arbeidscontract Advies als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

10.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ACA Arbeidscontract Advies onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ACA Arbeidscontract Advies kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting wegens ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.

11. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op door ACA Arbeidscontract Advies vervaardigde overeenkomsten en adviezen of anderszins in het kader van opdracht vervaardigde schriftelijke stukken berust bij ACA Arbeidscontract Advies, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het stuk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACA Arbeidscontract Advies zullen door opdrachtgever geen gegevens, tekstgedeelten of uittreksels uit vorenbedoelde schriftelijke stukken worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.

12. VERTROUWELIJKHEID

Zowel ACA Arbeidscontract Advies als opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.

13. NON-SOLLICITATIE

Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de diensten betrokken juristen van ACA Arbeidscontract Advies aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende 12 maanden daarna.

14. GESCHILLEN

14.1 De rechter in de vestigingsplaats van ACA Arbeidscontract Advies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter exclusief bevoegd is. Niettemin heeft ACA Arbeidscontract Advies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


15. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht tussen ACA Arbeidscontract Advies en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 
T: 020 - 408 33 70   F: 020 - 408 33 58   E: info@arbeidscontractadvies.nl   I: www.arbeidscontractadvies.nl